facebook  linked-in  print
Bookmark site |  
 +32 474 09 52 15

DOCUMENTEN *.pdf


CONTACT  
Kantooruren:
Maandag - vrijdag:
Van 08u30 tot 17u30 (GMT+1)
Gesloten op zaterdag en zondag

     : +32 474 095 215
     : +32 289 459 26

NETWERKEN

Babylon

Proz

Gotranslators
Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling.

u kunt het document met de algemene voorwaarden downloaden/openen 
in *.pdf formaat door te klikken op de link: ALGEMENE VOORWAARDEN.ALGEMENE VOORWAARDEN

Elke bestelling die door een klant wordt doorgegeven, houdt het definitieve en onherroepbare akkoord in met het geheel van de hieronder beschreven algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van de vertaler hebben voorrang op de voorwaarden van de klant. Deze laatste ziet af van zijn eigen voorwaarden, tenzij het tegendeel expliciet werd overeengekomen.

ARTIKEL 1: Leveringsvoorwaarden

De leveringstermijn die met de klant in de prijsopgave werd overeengekomen gaat in vanaf het moment waarop de vertaler de brontekst en de definitieve bestelling voor de vertaling heeft ontvangen.

ARTIKEL 2: Verantwoordelijkheid

A. van de vertaler

De vertaler kan niet worden verantwoordelijk gesteld in geval van vertraging van het werk als gevolg van ziekte, ongeval, tijdelijke werkongeschiktheid of overmacht. De vertaler is echter wel verplicht, de klant hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen.

Zo kan de vertaler eveneens niet verantwoordelijk worden gesteld indien de vertraging het gevolg is van een vertraging van derden (koerierdiensten, post, enz.) of van een beschadiging van de brontekst en/of de vertaling tijdens de verzending.

De vertaler kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van verlies door derden (post, koerierdienst, enz.) van de brontekst of van de vertaling.

De vertaler wijst alle verantwoordelijkheid af voor gebreken aan de tekst die door de klant werd opgegeven, voor de inhoud van de geleverde documenten en de te vertalen tekst.

De vertaler is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitgevoerde vertaling, voor zover deze in haar integrale versie en zonder wijzigingen wordt gebruikt.

B. van de klant

De klant stelt de vertaler op de hoogte, voor of tijdens de uitvoering van het contract, van alle informatie die nodig is voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties.

ARTIKEL 3: Klachten invoeringstermijn en motivatie

Op straffe van nietigheid, moet elke klacht binnen de acht dagen na de levering van de vertaling per aangetekende brief worden verstuurd. Elke binnen de acht dagen onbetwiste factuur of honorarium wordt als aanvaard beschouwd. Een klacht kan in geen geval de betaaltermijn onderbreken.

De klachten of betwistingen met betrekking tot de non-conformiteit van de vertaling, die binnen de contractuele termijn worden geuit, moeten uitgebreid toegelegd worden aan de hand van woordenboeken, glossaria of gelijkaardige teksten opgesteld door moedertaalsprekers.

Het weigeren van een vertaling zonder motief is geen reden tot wanbetaling van de factuur of het honorarium.

ARTIKEL 4: Hoedanigheid van de klant

Van de klant wordt verwacht dat hij handelt als de auteur van de te vertalen tekst en expliciet toestemming biedt voor de vertaling van de tekst, in overeenstemming met het artikel 12 van de wet van 22 maart 1986 op auteursrechten.

Het is aan de klant om na te gaan of de geleverde documenten en de te vertalen tekst conform zijn met de Belgische wetgeving. Enkel de klant kan hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.

ARTIKEL 5: Vertaling en auteursrechten

De vertaler heeft auteursrechten op de vertaalde tekst. Deze laatste mag in geen enkele vorm gereproduceerd worden, zij het integraal of gedeeltelijk, op welke manier dan ook, elektronische vorm inbegrepen, zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de vertaler.

ARTIKEL 6: Aanvaarding en bevestiging van de bestelling van de vertaling.

De klant geeft de vertaler de mogelijkheid om de moeilijkheidsgraad van de te vertalen tekst te evalueren. Elke bestelling die telefonisch door de vertaler wordt aanvaard zal door hem onmiddellijk schriftelijk worden bevestigd. De schriftelijke bevestiging vermeldt het tarief en de overeengekomen leveringstermijn.

ARTIKEL 8: Betaling

Een voorschot op de prijs van de vertaling kan gevraagd worden bij de bestelling (Aanvaarding van de prijsopgave). De rest van het verschuldigde bedrag, wordt ofwel betaald bij de levering ofwel in verschillende delen volgens de in de prijsopgave beschreven modaliteiten.

De facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na de factuurdatum.

In geval van wanbetaling op de vervaldag van de factuur, zullen moratoire interesten ter waarde van 1% per maand, berekend op het verschuldigde bedrag (+BTW), verschuldigd zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling, en dit, in toepassing van de artikelen 1226 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek.

Het geheel van de administratieve kosten en inningen aangegaan door Nolis voor de invordering van achterstallige betalingen en elke andere opgelopen schade als gevolg van de wanbetaling, zullen integraal gefactureerd worden aan de klant vanaf de 60e dag na de factuurdatum. En dit, eveneens in toepassing van de artikelen 1226 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek.

In geval van wanbetaling binnen de 15 dagen na de einddatum van de betaling, is Nolis gemachtigd, van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging, onmiddellijk en ten koste van de klant een eind te stellen aan het contract. Zonodig, zal Nolis de klant per aangetekend schrijven in gebreke stellen en hem de datum opgeven waarop het contract als beŽindigd zal worden beschouwd.

ARTIKEL 9: Annulering

In geval van annulering, zullen alle geplande opdrachten die binnen de 10 dagen voor hun uitvoering geannuleerd werden gefactureerd worden voor het volledig bedrag.

ARTIKEL 10: Geschil

 Elk geschil met betrekking tot de uitvoering van de huidige overeenkomst zal in der minne geregeld worden tussen beide partijen. Indien zij niet tot een akkoord kunnen komen, zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing op de huidige voorwaarden

ARTIKEL 11: Beroepsgeheim en deontologie

De vertaler is gebonden tot het beroepsgeheim. Dit houdt het verzwijgen in van de identiteit van de klant, de inhoud van de tekst en de vertaling zelf. De vertaler stelt er een eer in om in eender welke omstandigheid kwaliteitsvol werk te leveren. 

Nolis traductions-vertalingen - Vertalingen en taaldiensten - Referenties en ervaring als vertaler - TevredenheidsenquÍte -
Tarieven - Contact opnemen met Nolis traductions-vertalingen - Nuttige links et vertaal websites - Algemene voorwaarden
© Copyright 2008- Nolis traductions-vertalingen | Wettelijke bepalingen | Sitemap | Update: | Bezoeken:
CSS Validation HTML Validation 
www.nolis.be